Zespół Szkół Ogólnokształcących

w Zambrowie

I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego

Gimnazjum


Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas 3 liceum odbędzie się 26 kwietnia o godzinie 14.30.


Zambrów, 12.04.2019

Ogłoszenie

Od dnia 15 kwietnia 2019r. zajęcia dydaktyczne dla uczniów ZSO w Zambrowie odbywają się zgodnie z planem lekcji.

Dyrektor
Krzysztof Wasiulewski


Zambrów, 11.04.2019

Ogłoszenie

W związku z zawieszeniem akcji strajkowej na dzień 12.04.2019  i koniecznością przeprowadzenia klasyfikacji końcowej uczniów klas trzecich liceum informujemy, iż nauczyciele, którzy prowadzili protest, a uczą w klasach trzecich LO, w godzinach 12:30 – 14:00 w dniu 12 kwietnia będą obecni w miejscu pracy.
Zapraszamy uczniów do konsultacji w sprawie ocen klasyfikacyjnych.

Nauczyciele


Zambrów, 11.04.2019

Ogłoszenie

Mając na uwadze dobro uczniów kończących klasę trzecią liceum, nauczyciele, którzy biorą udział w strajku, postanowili przerwać protest w dniu 15 kwietnia. Umożliwi to wystawienie ocen rocznych i podjęcie przez radę pedagogiczną uchwały o ukończeniu szkoły przez uczniów klas trzecich LO w Zambrowie.

Nauczyciele


Szanowni Państwo

Uczniowie klas 3 Gimnazjum w dniu 12 kwietnia przychodzą do szkoły na 8.00 na Egzaminy Gimnazjalne przeprowadzane zgodnie z harmonogramem CKE.

Z poważaniem

Dyrektor ZSO w Zambrowie
mgr Krzysztof Wiesław Wasiulewski


Szanowni Państwo

Obecna sytuacja w oświacie (utrzymujący się brak porozumienia pomiędzy rządem a protestującymi związkami zawodowymi) może doprowadzić do zmian w pracy szkoły. Za strajkiem opowiedziała się większość nauczycieli.

W związku z powyższym informuję, że 11 kwietnia i w kolejnych dniach może dojść do zmiany organizacji planu pracy szkoły, zwalniania z zajęć i przydzielania zajęć opiekuńczych nauczycielom nie strajkującym.

Podczas strajku szkoła:
1. zapewni uczniom opiekę poprzez organizację zajęć lekcyjnych, wychowawczych lub opiekuńczych lub organizację zajęć o innym charakterze,
2. będzie informować rodziców i uczniów o zmianach w planie w dotychczasowy sposób, czyli poprzez informacje pisemne od wychowawców i nauczycieli do rodziców
i prawnych opiekunów poprzez dziennik elektroniczny i informacje umieszczone na stronie internetowej szkoły,
3. zwraca się z prośbą o codzienne sprawdzanie przez uczniów i rodziców wiadomości w dzienniku elektronicznym i na stronie internetowej szkoły, szczególnie podczas najbliższych dni.

Uczniowie klas 3 Gimnazjum w dniach 10 – 12 kwietnia przychodzą do szkoły na 8.00 na Egzaminy Gimnazjalne.

Z poważaniem

Dyrektor ZSO w Zambrowie
mgr Krzysztof Wiesław Wasiulewski


Serdecznie zapraszamy na Dzień Otwarty naszej szkoły który odbędzie się 

24 maja 2019r.


Szanowni Państwo

Obecna sytuacja w oświacie i utrzymujący brak porozumienia pomiędzy rządem a protestującymi związkami zawodowymi może doprowadzić do zmian w pracy szkoły. W związku z powyższym informuję, że w przypadku braku decyzji na szczeblu krajowym, w szkole dojść do strajku, za którym opowiedziała się większość nauczycieli.
W takim przypadku w poniedziałek 8 kwietnia i w kolejnych dniach może dojść do zmiany organizacji pracy szkoły polegającej na zmianach planu lekcji, zwalnianiu z zajęć i przydzielaniu zajęć opiekuńczych.

Podczas ewentualnego strajku szkoła:
1.Zapewni uczniom opiekę poprzez organizację zajęć lekcyjnych, wychowawczych lub opiekuńczych lub organizację zajęć o innym charakterze.
2.Będzie informować rodziców i uczniów o zmianach w planie w dotychczasowy sposób, czyli poprzez informacje pisemne od wychowawców i nauczycieli, a zwłaszcza poprzez dziennik elektroniczny.
3.Zwraca się z prośbą o codzienne sprawdzanie przez uczniów i rodziców wiadomości w dzienniku elektronicznym, szczególnie podczas najbliższych dni.

Zapewniamy przeprowadzenie Egzaminów Gimnazjalnych zgodnie z harmonogramem CKE (10 – 12 kwietnia 2019r.)

Z poważaniem

Dyrektor ZSO w Zambrowie
mgr Krzysztof Wiesław Wasiulewski


Dnia 22 marca 2019r. zostało zawarte porozumienie partnerskie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Kultury w Zambrowie, a Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie w sprawie współdziałania przy realizacji projektu o nazwie „Ta , co nie zginęła”. Okres przygotowania , realizacji i wdrożenia Projektu przypada na okres od 17 maja do 20 listopada 2019 roku. 


statut_ZSO


 Zmiany, zmiany…

Od 8 listopada, w związku z przejściem na emeryturę dotychczasowego dyrektora, pana Jana Pilcha, obowiązki Dyrektora ZSO w Zambrowie pełni pan Krzysztof Wasiulewski.
Przypomnijmy, że w tym roku pracę w naszej szkole zakończyli też: nauczyciel wychowania fizycznego, pan Janusz Walczuk, nauczyciel wychowania fizycznego, pan Mirosław Ciepliński, nauczycielka fizyki, pani Danuta Krajewska oraz pedagog, pani Elżbieta Truchel.Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA KONARSKIEGO w Zambrowie jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł „Brązowej Szkoły 2019”.

 


Harmonogram uroczystości szkolnych


Projekt skierowany do mieszkańców Powiatu Zambrowskiego


Krajowa Mapa Zagrożeń
Nasza placówka jest obiektem monitorowanym.